Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasa 4 sportowa

Czcionka:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV  SPORTOWEJ

O PROFILU RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Podstawa prawna:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 20.01.2017r. „W sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego”.

Niniejszy Regulamin  ma na celu ustalenie zasad naboru kandydatów do  oddziałów sportowych.

 1. Kandydata do oddziału sportowego powinien charakteryzować:
 1. Bardzo dobry stan zdrowia,
 2. Wysoki poziom sprawności fizycznej,
 3. Zadowalające wyniki w nauce na miarę możliwości ucznia
 4. Zachowanie godne ucznia oddziału sportowego,
 5. Zdolność łączenia nauki ze sportem,
 6. Zainteresowania sportowe.
 1. Kandydatami na uczniów do oddziału sportowego mogą zostać:
 1. Uczniowie, którzy kończą  klasę trzecią i otrzymają promocję do klasy czwartej,
 2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie oraz poza obwodem szkoły.
 1. Procedura przyjęcia do oddziału sportowego:
 1. Złożenie wymaganej dokumentacji
 2. Przystąpienie do  próby sprawności fizycznej opisanej w „Zestawie testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej kwalifikujących do oddziału sportowego o profilu piłki ręcznej”
 3. Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej
 4. Pozytywna opinia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 1. Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz ze zgodą na udział w próbach sprawności fizycznej. (załącznik 1/1a oraz załącznik 2)
 2. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczęszczanie do oddziału sportowego. (załącznik 3)
 3. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata do oddziału sportowego, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
 1. Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej
 1. Kandydaci do oddziału sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej  w wyznaczonym terminie.
 2. Celem prób jest obiektywne stwierdzenie ogólnych i specjalnych umiejętności ruchowych dzieci, które wykazują zainteresowanie piłką ręczną i chcą doskonalić swoje umiejętności w klasach sportowych.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna powoływana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59
  w Szczecinie w drodze zarządzenia.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą wicedyrektor jako przewodniczący,  nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele klas trzecich.
 3. Komisja rekrutacyjna  analizuje:
 • wnioski o przyjęcie do klasy sportowej, wraz ze zgodą   na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego,
 • wyniki  testów sprawności fizycznej opisane w „Zestawie testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej kwalifikujących do klasy sportowej o profilu mini piłki ręcznej,
 • oświadczenia rodziców.
 1. Komisja sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz  listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 3. Przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział klasy sportowej nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Ogłoszenie listy przyjętych do oddziału sportowego
 1. Do oddziału sportowego przyjętych zostanie minimum 24 uczniów (12 dziewcząt i 12 chłopców), którzy uzyskali największą ilość punktów w teście sprawności fizycznej, otrzymali pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 2. Na podstawie opinii szkolnej komisji rekrutacyjnej sporządzona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do oddziału sportowego.
 3. Rodzice uczniów zakwalifikowanych  do oddziału sportowego, zgodnie z podanymi terminami rekrutacji, muszą dostarczyć pisemne oświadczenie o woli zapisu do oddziału sportowego (zał. 3)    
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.
 5. W przypadku wolnych miejsc w oddziale sportowym decyzję o dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje Dyrektor szkoły.
 1. Procedury odwoławcze.
  W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 4. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sadu administracyjnego.

VII. Przepisy końcowe.
Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 2. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole lub opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie nr 80

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Załącznik 3 - zgoda rodzica

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Załącznik 2 - oświadczenie

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Załącznik 1 - wniosek dla uczniów naszej szkoły

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Załącznik 1a - wniosek dla uczniów z innych szkół

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Regulamin naboru

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Opis testów sportowych

Utworzono dnia 21.03.2018, 09:52

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Certyfikat: