Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN

Czcionka:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

(Podstawa prawna:  Rozporządzenie MEN z dn 21.05.2001r. z póź. zm., Ustawa o Syst. Oświaty, z dn. 70991r. Dz. U. 2004/256/2572 z póź. zm., Rozp. z dn. 24.08.2010 r. MEN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji.)

 

I.  Postanowienia ogólne

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 59

a) o ile świetlica dysponuje wolnymi miejscami i warunkami lokalowymi istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia dzieci z oddziałów przedszkolnych.

2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie:

a) których oboje rodzice pracują zawodowo, studiują w trybie dziennym i nie są w stanie zapewnić im osobistej opieki,

b) rodziców samotnie wychowujących dziecko,

d) oczekujący na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę,

e) posiadający całoroczne zwolnienie z lekcji języka angielskiego, niemieckiego lub religii.

3. W szczególnych wypadkach, w miarę wolnych miejsc i warunków lokalowych do świetlicy szkolnej mogą być przyjęte dzieci niespełniające w/w kryterium.

4. Warunkowo, po uzgodnieniach z organem prowadzącym, do świetlicy szkolnej mogą zostać przyjęci dzieci odbywających obowiązek przedszkolny w gr. 0.

5. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów dziecka złożonego u wychowawcy świetlicy w formie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 7. podnoszenie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),
 9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 

III. Założenia organizacyjne.

1. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców i godzin przydzielonych przez organ prowadzący w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.

4. W trakcie  trwania zebrań z rodzicami świetlica jest otwarta.

5. W dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego świetlica szkolna nie pełni dyżuru.

6. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.

7. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez   rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy.

8. Dyrektor może również zastosować wobec nich następujące kary:

     a) upomnienie dyrektora,

     b) skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy.

9. Każdemu wychowawcy świetlicy przydzielona jest grupa wychowanków nieprzekraczająca 25 dzieci.

10. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie.

11. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, j.ang., j. niem.

12. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

13. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców.

14. Dobrowolne wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup odpowiednich materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne).

15. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły, Programem profilaktyki, Koncepcją pracy szkoły, Planem pracy szkoły na dany rok szkolny.

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor szkoły.

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

7. Za samowolne opuszczenie świetlicy oraz szkody wyrządzone przez dziecko na jej terenie odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

8. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zapoznać się z wewnętrznym regulaminem świetlicy i pisemnie potwierdzić jego akceptację.

 

V. Procedura przyjmowania dziecka do świetlicy szkolnej

1. W czerwcu i w pierwszym tygodniu września bieżącego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie deklarują uczęszczanie dziecka do świetlicy szkolnej poprzez złożenie w świetlicy karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

2. Karty zgłoszenia rodzice pobierają w świetlicy lub na stronie internetowej szkoły.

3. Wypełnione karty z potwierdzeniem zatrudnienia rodzice /opiekunowie składają w wyznaczonym terminie i miejscu.

4. Wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu tygodnia, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

4. Wnioski w sprawie przyjęcia dziecka do świetlicy rozpatrywane są w ciągu trzech dni roboczych od wyznaczonego terminu ich składania,

a) na tablicy ogłoszeń zostanie zamieszczona lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.

5. We wrześniu odbędzie się zebranie z rodzicami/opiekunami w celu omówienia organizacji pracy w świetlicy,

a) rodzice zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

6. Sprawy sporne i nieuregulowane rozstrzygane są przez dyrektora szkoły.

 

VI. Warunki przebywania dzieci na świetlicy

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz instrukcją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty jego naprawy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów elektronicznych przyniesionych z domu.

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie;

1) uczeń może również samodzielnie wrócić do domu, jeśli będzie miał na to pozwolenie rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej.

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

13. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy;

1) uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy dyrektorowi. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

14. Zgodnie z ustaleniami może być składana przez rodziców dzieci przebywających na świetlicy dobrowolna wpłata, np. raz w miesiącu wyłącznie na potrzeby świetlicy.

15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż świetlica np. w pracowniach, na boisku szkolnym czy na sali gimnastycznej.

17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.

18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.

19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy. O zachowaniu dziecka informowani są na bieżąco drogą telefoniczną, pisemną lub podczas indywidulanej rozmowy.

 

VII. Zadania nauczycieli -wychowawców świetlicy.

Pracownicy świetlicy

1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele - wychowawcy i nauczyciele wspomagający – członkowie Rady Pedagogicznej (głównie pracujący w ramach godzin z art. 42 ust. 2, pkt 2 – ustawy KN).

2. Nauczyciele - wychowawcy podlegają wicedyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciele – wychowawcy odpowiadają za:

a) Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

b) Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

c) Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

d) Organizowanie wycieczek i spacerów.

e) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

f) Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

g) Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

h) Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, logopedą.

 

VIII. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanej opieki.

2. Życzliwego traktowania.

3. Swobodnego, stosownego  wyrażania myśli i przekonań.

4. Opieki wychowawczej.

5. Poszanowania godności osobistej.

6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do;

1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.

2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.

3. Współpracy w procesie wychowania.

4. Pomagania słabszym.

5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.

6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

7. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

Regulamin

- Zachowaj ciszę w czasie odrabiania lekcji i zajęć świetlicowych (twoje postępowanie ma wpływ na ocenę z zachowania).

- Zachowuj się bezpiecznie korzystając ze świetlicy: (nie biegaj, nie krzycz, nie zachowuj się agresywnie wobec kolegów).

- Informuj wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy, (nie opuszczaj świetlicy bez zezwolenia nauczyciela).

- Szanuj gry, sprzęt sportowy i inne pomoce dydaktyczne świetlicy.

- Zwracaj wypożyczone gry, sprzęt sportowy i inne pomoce świetlicowe.

- Pomagaj w utrzymaniu porządku i czystości w świetlicy

 

IX. Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

1. pochwały ustnej,

2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

3. nagrody rzeczowej,

4. dyplomu.

Kary:

Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

1. upomnienie ustne,

2. ostrzeżenie w obecności grupy,

3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania, 

5. skreślenie z listy wychowanków świetlicy,

6. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

X. Dokumentacja świetlicy:

(Rozp. z dn. 24.08.2010 r. MEN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji.)

1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

3. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

a) Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,

b) Regulamin Świetlicy Szkolnej,

c) Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej,

d) Miesięczny harmonogram zajęć,

e) Dzienniki zajęć i obecności uczniów,

f) Rozkład dnia pracy świetlicy,

g) Analiza pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy,

h) Karty zgłoszeń do świetlicy z upoważnieniem do: odbioru dziecka ze świetlicy, ew. samodzielnego wyjścia; informacje od rodziców o udziale dziecka w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych,

i) Plan pracy dydaktyczno-wyrównawczej,

j) Inna dokumentacja przygotowywana na potrzeby Wychowawcy, np.:

- Kronika świetlicy,

- Strona internetowa.

4. Miesięczny plan pracy wychowawcy świetlicy może mieć postać tabeli i zawierać następujące informacje: temat kompleksowy, termin realizacji, cele i zadania zajęć, rodzaje zajęć z podaniem form realizacji.

 

XI. Rodzaje zajęć świetlicowych

1.  Zajęcia opiekuńcze i umysłowe

2. Zajęcia wyrównawcze

3. Zajęcia artystyczne

4. Zajęcia rozrywkowe i komputerowe

5. Zajęcia sportowe, gry i zabawy

 

XII. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej.

1. Integralną częścią świetlicy jest stołówka wydająca obiady od 12.15 do 14.00.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada kierownik gospodarczy.

4. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiada wychowawca świetlicy i nauczyciel dyżurujący.

5. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.

6. Spożywający posiłki mają obowiązek:

 1. przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,
 2. ubranie wierzchnie zostawiać w szatni, a plecaki poza stołówką,
 3. kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,
 4. jeść tylko przy stolikach,
 5. po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.

7. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę w czasie wydawania obiadów.

 

XIII. Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły.

 

Zatwierdził:

Wicedyrektor szkoły

Małgorzata Szumaczuk

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Certyfikat: